ตั้งให้เราเป็นเว็บแรกที่คุณเลือก เก็บเราไว้เป็นเว็บโปรด
สมัครสมาชิก ได้มากกว่าที่คุณคิด เข้าสู่ระบบ

"หากดวงตก ใจอย่าตกตาม"

[คัดลอกลิงก์]
 เจ้าของ| โพสต์ 2013-9-22 12:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด


• มนุษยโลกประเสริฐกว่านาคพิภพ

พระราชาได้เห็นบ้านเมืองอันสวยงามของพญานาค
จึงสอบถามและได้คำตอบจาก จัมเปยยนาคราช ว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชน
ข้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญตบะธรรมเพราะเหตุแห่งบุตร ทรัพย์
หรือแม้เพราะเหตุแห่งอายุก็หาไม่
แต่เพราะข้าพระพุทธเจ้า ปรารถนากำเนิดมนุษย์
ฉะนั้น จึงได้บากบั่นมุ่งมั่นบำเพ็ญสมณธรรม”

เมื่อพระมหาสัตว์กราบทูลอย่างนี้แล้ว
พระราชาเมื่อจะทรงทำการชมเชย จึงตรัสพระคาถาว่า

“ท่านมีดวงเนตรแดง มีรัศมีส่องแสงสว่าง ประดับตกแต่งแล้ว
ปลงเกศาและมัสสุแล้ว ประพรมด้วยจุรณจันทน์แดง
ฉายแสงไปทั่วทิศ ดังคนธรรพราชฉะนั้น
ท่านเป็นผู้ประกอบด้วยเทวฤทธิ์ มีอานุภาพมาก
เพรียบพร้อมไปด้วยสรรพกามารมณ์”

ดูก่อนท่านนาคราช เราขอถามเนื้อความนี้กะท่าน

มนุษยโลกประเสริฐกว่านาคพิภพด้วยเหตุไร

ลำดับนั้น พระยานาคราช
เมื่อจะกราบทูลให้พระราชาทรงทราบจึงกราบทูลว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชน
เว้นมนุษยโลกเสียแล้วความบริสุทธิ์
หรือความสำรวมย่อมไม่มีเลย

ข้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญตบะธรรม
ด้วยตั้งใจว่าเราได้กำเนิดมนุษย์
แล้วจักทำที่สุดแห่งชาติและมรณะได้”พระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วตรัสพระคาถาความว่า

“ชนเหล่าใดมีปัญญาเป็นพหูสูต
ตรึกตรองเหตุการณ์ถี่ถ้วนมาก
ชนเหล่านั้นควรคบหาแท้ทีเดียว

ดูก่อนพระยานาคราช
เราได้เห็นนางนาคกัญญาทั้งหลายของท่านและตัวท่านแล้ว
จักทำบุญให้มาก”

พญานาคราชกราบทูลพระราชาว่า

“ชนเหล่าใดมีปัญญาเป็นพหูสูต
ตรึกตรองเหตุการณ์ถี่ถ้วนมาก
ชนเหล่านั้นควรคบหาแท้ทีเดียว

ข้าแต่พระมหาราชาพระองค์
ได้ทอดพระเนตรเห็นนางนาคกัญญา
และตัวข้าพระพุทธเจ้าแล้ว
ขอจงบำเพ็ญบุญให้มากเถิด”

ครั้นพระมหาสัตว์กราบทูลอย่างนี้แล้ว
พระเจ้าอุคคเสนะ
ทรงมีพระประสงค์จะเสด็จกลับไปยังมนุษยโลก

จึงตรัสอำลาว่าดูก่อนท่านนาคราชเรามาอยู่ก็เป็นเวลานาน
จำจักต้องลากลับไปยังมนุษยโลก
 เจ้าของ| โพสต์ 2013-9-22 12:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด


พระมหาสัตว์เจ้าจึงทูลท้าวเธอว่า
ขอเดชะพระมหาราชเจ้าถ้าเช่นนั้น
พระองค์โปรดเลือกถือเอาทรัพย์สมบัติไปตามพระประสงค์เถิด

เมื่อจะทรงแสดงทรัพย์สมบัติ
จึงกราบทูลว่ากองเงินและกองทองของข้าพระพุทธเจ้านี้มากมาย
สูงประมาณเท่าต้นตาล

พระองค์จงตรัสสั่งให้พวกราชบุรุษนี้ไปจากนาคพิภพนี้
แล้วจงตรัสสั่งให้สร้างพระราชวังด้วยทองคำ
ให้สร้างกำแพงด้วยเงินเถิด
นี้กองแก้วมุกดาอันเจือปนด้วยแก้วไพฑูรย์ ห้าพันเล่มเกวียน
พระองค์จงตรัสสั่งให้ราชบุรุษขนไปจากนาคพิภพนี้
แล้วให้ลาดลง ณ ภูมิภาคภายในพระราชฐาน

ภูมิภาคภายในพระราชฐาน
ก็จักสะอาดปราศจากเปลือกตมและละอองธุลี

ขอเดชะพระองค์ผู้เป็นราชาอันประเสริฐผู้ทรงพระปรีชาอันล้ำเลิศ
ขอพระองค์โปรดเสวยราชสมบัติครอบครองพระนครพาราณสี
อันมั่งคั่งสมบูรณ์ สง่างามล้ำเลิศ
ดุจทิพยวิมานเห็นปานฉะนี้เถิด พระเจ้าข้า

พระราชาทรงสดับถ้อยคำของพระมหาสัตว์แล้วก็ทรงรับไว้
พระมหาสัตว์จึงให้พนักงานเภรี เที่ยวตีกลองประกาศว่า

ราชบุรุษทั้งปวงจงพากันขนเอาทรัพย์สมบัติ
มีเงินทองเป็นต้นไปตามปรารถนาเถิด
แล้วเอาเกวียนหลายร้อยเล่มบรรทุกทรัพย์สมบัติส่งถวายพระราชา

พระราชาเสด็จออกจากนาคพิภพ
กลับไปสู่พระนครพาราณสี ด้วยยศบริวารเป็นอันมาก
เล่ากันว่านับแต่นั้นมา พื้นชมพูทวีปจึงเกิดมีเงินมีทองขึ้น

พระบรมศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงตรัสว่า

“โปราณกบัณฑิตทั้งหลายละนาคสมบัติแล้ว
อยู่รักษาอุโบสถศีลด้วยอาการอย่างนี้”

จากนั้นทรงประชุมชาดกว่า

“หมองูในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้
นางนาคกัญญาสุมนาเทวี ได้มาเป็นราหุลมารดา
พระเจ้าอุคคเสนราชได้มาเป็นพระสารีบุตร
ส่วนจัมเปยยนาคราชได้มาเป็นเราผู้ตถาคตฉะนี้แล”
 เจ้าของ| โพสต์ 2013-9-22 12:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด


• พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก
เล่ม ๓ ภาค ๑ หน้าที่ ๗๖

นอกจาก จัมเปยยนาคราช แล้ว
ยังมีการบำเพ็ญบารมีของพญานาคอีกหลายเรื่อง
คือในการบำเพ็ญศีลบารมี
เมื่อครั้งเป็นสีลวนาคราช
ในกาลที่เป็น ภูริทัตตนาคราช
ในกาลที่เป็น ฉัททันตนาคราช[ภูริทัตตนาคราช หนึ่งในทศชาติชาดก]


ในคัมภีร์รุ่นหลังก็กล่าวถึงพญานาคมากมาย
เช่นใน ตำนานสิงหนวัติ กล่าวว่า

เมื่อเจ้าเมืองสิงหนวัติอพยพคนมาจากทางเหนือ
พญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่
และขอให้อยู่ในทศพิธราชธรรม

พอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างคูเมือง ๔ ด้าน
เป็น เมืองนาคพันธุ์สิงหนวัติ

ต่อมาเมื่อยกทัพปราบเมืองอื่นได้ และรวมดินแดนเข้าด้วยกัน
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น แคว้นโยนกนาคราช

ที่เห็นได้ชัดก็คือ ที่ ปราสาทพนมรุ้ง
จะมีคูเมืองที่เป็นสระน้ำ ๔ ด้าน
รอบปราสาทและมี พญานาค อยู่ด้วย[พญานาค ๕ เศียร ณ ปราสาทพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์]


ตามความเชื่อของคนสมัยโบราณ
นาคจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากน้ำ

เช่น การสร้างศาสนสถานไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ
นาคที่ราวบันไดจึงมีพญานาค
ซึ่งตามความเชื่อ การสร้างต้องสร้างกลางน้ำ
เพื่อให้ดูเหมือนว่าศาสนสถานนั้นลอยอยู่เหนือน้ำ
แต่ก็ไม่ต้องสร้างจริง ๆ เพียงแต่มีสัญลักษณ์พญานาคไว้
เช่นที่ ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น

แม้เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ ก็จะมีอยู่ในราศีเกิด
เช่นของคนนักษัตรปีมะโรง ที่มีความหมายถึง
ความยิ่งใหญ่และพลังอำนาจ ที่มี พญานาค เป็นสัญลักษณ์

คนไทยเรามักจะเห็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคได้เสมอ
ในงาน จิตรกรรม ประติมากรรม และหัตถกรรม
นาคเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางสถาปัตยกรรม
โดยเฉพาะตามอาคารวัดต่าง ๆ
หลังคาอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์
และสถาบันศาสนสถาน ตามคตินิยมที่ว่า

นาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่ง
เช่น นาคสะดุ้ง ที่ทอดลำตัวยาวตามบันได
นาคลำยอง ที่ทำเป็นป้านลมหลังคาโบสถ์
ที่ต่อเชื่อมกับ นาคสะดุ้ง นาคเบือน นาคจำลอง
และ นาคทันต์คันทวยรูปพญานาค[นาคสะดุ้งและนาคลำยอง ของหอพระธรรมหรือหอไตรปิฎก ศิลปะแบบล้านนา
ณ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน จ.เชียงใหม่]


 เจ้าของ| โพสต์ 2013-9-22 12:28 | ดูโพสต์ทั้งหมด

[ภาพจากงานประเพณีไหลเรือไฟ]


พญานาคกับพระพุทธศาสนาจึงมีความเกี่ยวพันกันตลอด
แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเคยเกิดเป็นพญานาค
เพื่อบำเพ็ญบารมีในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ในวันออกพรรษาคงมิใช่แต่พญานาคเท่านั้น
ที่ถวายสักการบูชาพระพุทธเจ้า
เหล่าเทพยดาอื่น ๆ ก็ทำการบูชาด้วย

โลกนี้มนุษย์จึงมิได้อยู่เพียงลำพังยังมีหมู่สัตว์อื่น ๆ อีกมาก
แต่เรามองไม่เห็นเพราะยังไม่มีญาณแก่กล้า

หากเชื่อตามพระไตรปิฎกพญานาคมีอยู่จริง
และมีปรากฏหลายแห่ง

แต่พญานาคจะมาทำบั้งไฟถวายพระพุทธเจ้า
ในวันออกพรรษาจริงหรือไม่
ยังคงเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบอยู่เหมือนเดิม

มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งบอกไว้น่าคิดว่า

“จงเชื่อในสิ่งที่ทำ และทำในสิ่งที่เชื่อ
ถ้าหากความเชื่อนั้นไม่เป็นการเบียดเบียนตนและผู้อื่น”อย่างไรก็ตามในวันออกพรรษาปีนี้
ยังคงมีดวงไฟสีเขียวเรืองพุ่งขึ้นจากลำน้ำโขงให้เห็นเหมือนทุกปี

หน้าที่ของวิทยาศาสตร์ก็ต้องทำการพิสูจน์หาความจริงกันต่อไป
แต่ศาสนาเมื่อปลูกฝังความเชื่อและปฏิบัติตามหลักศีลธรรม
คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาถือว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่ง

ดังนั้นการที่ชาวบ้านเชื่อว่าพญานาค
จะจุดบั้งไฟถวายสักการะแด่พระพุทธเจ้า
ย่อมไม่ใช่ความเชื่อที่ไร้เหตุผลเสียทีเดียว

เพราะพญานาคมีปรากฏในหลักฐานสำคัญของพระพุทธศาสนา
และมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าหลายแห่ง
แม้แต่พระพุทธเจ้าเองเมื่อยังบำเพ็ญบารมี
ก็ยังเคยถือกำเนิดเป็นพญานาคด้วย


(ที่มา : พญานาคกับพระพุทธศาสนา
รวบรวมและเรียบเรียง โดย พระมหาบุญไทย ปุญญมโน
: วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙)
http://www.mbu.ac.th/
โพสต์ 2013-9-23 06:01 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ดวงตก ....ใจอย่าตกตาม...ทุกเรื่องก็ผ่านพ้นไปได้...แค่ช้าหรือเร็วเท่านั้น...
โพสต์ 2013-12-14 22:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด

โพสต์ 2014-6-1 11:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
พญานาค" ปวารณา" ไว้ว่าจะช่วยเหลือคนที่เคารพศรัทธาท่านครับ
โพสต์ 2014-6-13 10:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด"หากดวงตก ใจอย่าตกตาม"
"ให้บูชาพญานาคไว้ พญานาคจะคุ้มครองผู้ที่บูชา"
     หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
        วััดธาตุมหาชัย จ.นครพน  ได้กล่าวไว้
โพสต์ 2014-6-16 11:25 | ดูโพสต์ทั้งหมด
วันนี้พกขึ้นคอไว้พอดิบพอดีเลยก๊าบ
โพสต์ 2014-6-17 21:00 | ดูโพสต์ทั้งหมด
จิตเราเองที่ตก ใจเราเองที่ท้อ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้